Habriel

35 tekstów – auto­rem jest Hab­riel.

Stracona Miłość

Wziąłem głębo­ki wdech...
Spoj­rzałem życiu pros­to w oczy,
chcąc od­na­leźć swoją drogę.
Zadrżały mi no­gi...
Osunąłem się po ścianie,
a me oczy przysłoniła gęsta mgła.
Ser­ce za­kuło...
Jak­by os­trze wbi­jało się co­raz głębiej.
Łzy popłynęły [...] — czytaj całość

wiersz • 25 kwietnia 2017, 02:13

Łza

Łza de­likat­nie spływa po policzku.
Czuję jej chłód...
Koi roz­pa­lony ru­mieniec.
Jed­na za drugą co­raz szyb­ciej, wyz­by­wają się moich uczuć.
Czuję ich smak...
Spo­wijają mo­je suche usta.
Wy­raźnie słony...
Jed­nak wyczu­wam, de­likatną słodycz stra­conej miłości.
Łączą się w przez­roczystą krop­le.
Widzę każde wspom­nienie od­bi­jające się w taf­li zgro­madzo­nych emocji.
Chus­teczka zbiera cały ból.
Lądu­je do kosza...
Tam gdzie miej­sce moich uczuć. 

wiersz • 25 kwietnia 2017, 02:11

Wiara

Płyne myśla­mi, przez ocean trud­nych wy­borów, ciężkich sy­tuac­ji kreowa­nych mi­lionem po­rażek. Twar­do stąpam po załata­nym pokładzie sta­wiając żag­le na wiatr nadzieji. Wy­pat­ru­je kruków na niebos­klo­nie, by zna­leźć drogę do Ody­na stwórcy. Pieśń [...] — czytaj całość

wiersz • 8 grudnia 2016, 06:14

Labirynt

Za­gubiłem się w la­biryn­cie uczuć, skręcam w śle­pe uliczki.
Błąkam się po ko­rytarzach szu­kając swo­jego ce­lu, nie tracąc nadziei.
Ocieram łzy ze zmęczo­nych oczu, brnę przed siebie dźwi­gając brze­mię niepokoju.
Na roz­sta­ju dróg nie wiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2015, 13:36

...

Kroczę drogą usłaną cier­niami,
podążam ku Valhal­li tracąc więcej krwi.
Upa­dam zaplątując się w kol­czas­te krzewy.
Przeszłość toczy tru­ciznę w pnączach, ścis­kających mo­je gardło.
Każdy upa­dek to co­raz większy ból, pod­nosząc się marze by to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 sierpnia 2015, 11:09

Serce

Ser­ce roz­sy­pane na mi­liony ka­wałków, za­kurzo­ne po­zos­ta­wione bez­li­tos­nej ciem­ności.
Pus­tke czu­je żyjąc bez części mnie.
Zbieram w mro­ku frag­menty mo­jej układan­ki.
Od­chodząc od zmys­low, z tru­dem składam wsztstko w całość.
Lecz brakuje [...] — czytaj całość

wiersz • 26 lipca 2015, 01:12

Ocean

Bez­kres­ny ocean prze­mie­rzam, pośród ta­jem­niczych fal.
Okręt wciąż płynie mi­mo wielu ran.
Nap­ra­wiam wciąż kadłub, by spocząć pośród buj­nych zielo­nych palm
Sztorm za sztor­mem ut­rudnia mi rejs,
bra­kuje już sił o odet­chnąć chciałby człek.
Moc­no łapie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 lipca 2015, 12:26

Cisza

Cisza to pojęcie mi tak od­ległe …
Tak niez­na­ne …
Tak ob­ce …
Ma dusza ciągle szar­ga­na cier­pieniem życia,
niszcze­je w nieboskłonach, pat­rząc w przyszłość
niereal­ny­mi marzeniami.

To co od­ległe nig­dy nie zos­ta­nie zdobyte.

To co niez­na­ne nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2015, 22:03

Koło fortuny

Koło for­tu­ny choć raz dało mi poczuć smak zwy­cięstwa, nad swoim mar­nym losem.
Stoję w końcu na mych no­gach bez niepot­rzeb­nych balastów.
Poczułem bez­tros­kiego życia, chęć wal­ki o lep­sze jutro.
Choć marzeń swych nie spełnię, [...] — czytaj całość

wiersz • 16 maja 2015, 22:01

Rozstaj dróg

Zbłądziłem na roz­sta­ju dróg.
Wyb­rałem używ­ki i dobrą zabawę.
Za­burzyłem mo­je zmysł by zat­ra­cić złe wspomnienia.
Al­ko­hol poz­wa­la mi usnąć po ciężkim dniu.
Dra­gi re­setują mój mętlik w głowie.
By zacząć wszys­tko po­tem od nowa.
Sam już nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 maja 2015, 23:01

Habriel

Życie jest zbyt krótkie by tracić czas na narzekanie, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i czerpać z życia tyle na ile pozwoli nam los zapisany w gwiazdach.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Habriel

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 kwietnia 2017, 11:43Lirka sko­men­to­wał tek­st Łza

18 grudnia 2015, 13:36Habriel do­dał no­wy tek­st Labirynt

7 sierpnia 2015, 11:09Habriel do­dał no­wy tek­st ...  

26 lipca 2015, 01:12Habriel do­dał no­wy tek­st Serce

15 lipca 2015, 12:26Habriel do­dał no­wy tek­st Ocean

4 maja 2015, 23:17mechaa sko­men­to­wał tek­st Rozstaj dróg

1 maja 2015, 15:02Habriel do­dał no­wy tek­st Rozstaj dróg

1 maja 2015, 14:36Habriel do­dał no­wy tek­st Koło for­tu­ny

1 maja 2015, 14:35Habriel do­dał no­wy tek­st Cisza

1 maja 2015, 14:24Habriel do­dał no­wy tek­st Relaks